Pracownik, który chce na drodze sądowej dochodzić określonych roszczeń od pracodawcy, musi przestrzegać wskazanych w kodeksie pracy terminów. Ich przekroczenie w większości przypadku spowoduje bowiem oddalenie powództwa bez merytorycznego zbadania sprawy.
Niektóre roszczenia pracownika wynikające z łączącego go z pracodawcą stosunku pracy dochodzone być mogą w bardzo krótkim czasie. W pewnych przypadkach wniesienie sprawy do sądu poprzedzone być musi postępowaniem wewnętrznym, w trakcie którego pracodawca może uwzględnić żądanie pracownika, co czyni wnoszenie sprawy do sądu bezprzedmiotowym.

Uchylenie kary porządkowej

Już w trakcie zatrudnienia pracownik może być zmuszony do wniesienia pozwu stanowiącego odwołanie od wymierzonej mu kary porządkowej. Pozew w takiej sprawie poprzedzić musi złożenie sprzeciwu od takiej kary do pracodawcy. Pracownik ma na to siedem dni od dnia zawiadomienia go przez pracodawcę o wymierzeniu kary. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Dopiero po wyczerpaniu trybu wewnątrzzakładowego pracownik może wnieść do sądu powództwo o uchylenie kary porządkowej. Na jego złożenie ma 14 dni od zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem, co oznacza, że pozwu nie trzeba już wnosić.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej o:

Sprostowaniu świadectwa

Odwołaniu od wypowiedzenia

Liczeniu upływu terminu

Przywróceniu terminów

Chorobie usprawiedliwionej

Terminie przedawnienia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile czasu ma pracownik na wniesienie pozwu do sądu pracy.