Pracownik, który chce na drodze sądowej dochodzić określonych roszczeń od pracodawcy, musi przestrzegać wskazanych w kodeksie pracy terminów. Ich przekroczenie w większości przypadku spowoduje bowiem oddalenie powództwa bez merytorycznego zbadania sprawy.
Niektóre roszczenia pracownika wynikające z łączącego go z pracodawcą stosunku pracy dochodzone być mogą w bardzo krótkim czasie. W pewnych przypadkach wniesienie sprawy do sądu poprzedzone być musi postępowaniem wewnętrznym, w trakcie którego pracodawca może uwzględnić żądanie pracownika, co czyni wnoszenie sprawy do sądu bezprzedmiotowym.

Uchylenie kary porządkowej