Pracodawca powinien dysponować aktualnym zaświadczeniem lekarskim o zdrowiu pracownika przed dopuszczeniem go do pracy. Może on jednak wymagać takiego dokumentu także w innych sytuacjach w trakcie zatrudnienia.
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania, jak również jest zobligowany kontrolować stan zdrowia pracownika w trakcie zatrudnienia. Nie budzi więc wątpliwości, że w dyspozycji pracodawcy powinny być zaświadczenia wydawane w trakcie badań lekarskich, na które kierowany jest pracownik na podstawie kodeksu pracy.
Poza tym pracownik jest zobligowany przedłożyć zaświadczenie lekarskie w razie choroby, które stanowi dowód usprawiedliwiający jego nieobecność w pracy. Według kodeksu pracy także stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Pracownik powinien złożyć taki dokument również wtedy, gdy zgłasza wobec pracodawcy roszczenie, które jest powiązane z wydaniem orzeczenia o określonej treści.