W polskich szkołach pracuje około 600 tys. nauczycieli. Ponad 90 proc. z nich posiada wyższe wykształcenie. Każdy z nich, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ma obowiązek dbania o stały rozwój zawodowy. Stała aktualizacja wiedzy ma szczególne znaczenie ze względu na przewidzianą w Karcie Nauczyciela ścieżkę awansu w tym zawodzie. W polskim systemie awansu nauczyciela najniższy stopień to stażysta. Po roku pracy i zdaniu egzaminu można zdobyć stopień nauczyciela kontraktowego, a po kolejnych trzech latach i po spełnieniu określonych wymagań nauczyciela mianowanego. Ostatni etap to uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Na różnych etapach awansu zawodowego nauczyciel ma obowiązek planowania własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

Przykład 1

Łatwiej uzyskać mianowanie

Nauczyciel kontraktowy uczący w gimnazjum matematyki ukończył 30-godzinny kurs przygotowujący do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi finansowany przez UE.

Fakt ukończenia kursu może wykorzystać, ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W okresie odbywania stażu powinien m.in. pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Ponadto jednym z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego jest umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, w tym potrzeb osób z dysfunkcjami rozwojowymi. Zaświadczenie o ukończenia kursu nauczyciel powinien dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak nauczyciele mogą podnosić swoje kwalifikacje za pieniądze z UE.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kto może liczyć na uzyskanie wsparcia

- Gdzie szukać informacji odnośnie prowadzonych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych