Mimo iż apteki ogólnodostępne zazwyczaj należą do podmiotów prywatnych, przepisy prawa przewidują, że rozkład godzin ich pracy określają władze publiczne.
Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) przewiduje, iż rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych określa w uchwale rada powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (art. 94 ust. 1 i 2).

Niezbędne konsultacje

Przed wydaniem takiej uchwały rada powiatu powinna zasięgnąć opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego. Wydawać by się mogło, że przy obecnej liczbie aptek takie rozwiązanie jest zbędne. Należy jednak mieć na uwadze, że w mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich dostępność do aptek bywa utrudniona.
Opisana kompetencja rady powiatu ma więc za zadanie stworzenie warunków do optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu.Grafik dyżurów

Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach nadzwyczajnych, w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Wówczas określenie dyżurów nocnych i świątecznych umożliwia mieszkańcom powiatu skorzystanie z usług farmaceutycznych (zakupu lekarstw).
Uchwała rady powiatu jest aktem prawa miejscowego, tzn. jest prawem powszechnie obowiązującym na danym terenie. Jest zatem wiążąca dla jej adresatów. Podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, co ma również walor informacyjny.
Takie rozwiązanie może budzić sprzeciw np. środowisk aptekarskich, bo narzuca im określone obowiązki, przez co ogranicza swobodę ich działania.

Szczególne wymogi

Warto jednak pamiętać, że apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego (art. 86 ust. 1). Podmioty rozpoczynające taką działalność powinny więc wiedzieć, że wobec nich będą stosowane szczególne wymogi. Ponadto samorząd aptekarski ma zapewniony wpływ na radę powiatu poprzez prawo wyrażania opinii o projekcie uchwały. Co ważne, gdyby taka uchwała naruszała prawa podmiotów prowadzących apteki, może być zaskarżana do sądów administracyjnych.
Nie ma też przeszkód, aby poszczególne apteki pracowały dłużej, niż przewidziano to w uchwale. Mogą także pełnić dyżury częściej, niż przewidziała to rada powiatu.
Kancelaria Libertax