Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) przewiduje, iż rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych określa w uchwale rada powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (art. 94 ust. 1 i 2).

Niezbędne konsultacje

Przed wydaniem takiej uchwały rada powiatu powinna zasięgnąć opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego. Wydawać by się mogło, że przy obecnej liczbie aptek takie rozwiązanie jest zbędne. Należy jednak mieć na uwadze, że w mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich dostępność do aptek bywa utrudniona.

Opisana kompetencja rady powiatu ma więc za zadanie stworzenie warunków do optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu.