Mianowanie w służbie cywilnej uzyskuje osoba, która pozytywnie zakończyła postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, zwane też egzaminem na urzędnika mianowanego. Organizuje je Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP). Termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor KSAP w porozumieniu z Szefem Służby Cywilnej, co najmniej na 30 dni przed sprawdzianem. Informacja ta jest ogłaszana na stronie internetowej KSAP, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Do postępowania może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o służbie cywilnej, uzyskała zgodę dyrektora generalnego właściwego urzędu oraz złożyła zgłoszenie.

Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej przyjmuje KSAP. Można je złożyć osobiście albo drogą pocztową w terminie od 1 stycznia do 31 maja. Za datę złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej.

Dla ułatwienia zgłoszenia się do postępowania kwalifikacyjnego warto zarejestrować się na stronie internetowej: http://www.ksap.home.pl/sc. Tam kandydat zakłada konto elektroniczne, dzięki któremu może wypełnić i wydrukować formularz zgłoszenia. Co prawda, ani ustawa o służbie cywilnej, ani rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej nie wymaga zalogowania się w Internetowym Systemie Zgłoszeń (ISZ), to osoby, które się zarejestrują mają lepszy i szybszy kontakt z KSAP.

Ustawowe wymagania

O mianowanie może ubiegać się osoba, która:

● jest pracownikiem służby cywilnej,

● posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej,

● posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

● zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński,

● jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Tytułami równorzędnymi do tytułu magistra są: lekarz, lekarz weterynarii i lekarz dentysta. Nie są nimi tytuły inżyniera i licencjata. Osoba zgłaszająca się do postępowania musi nabyć wymagany staż pracy najpóźniej 31 maja 2010 r.

Wymagany staż pracy liczony jest do daty złożenia podpisu przez dyrektora generalnego właściwego urzędu. Osoba, która podjęła pracę w urzędzie 28 maja 2007 r., a dyrektor podpisze jej zgłoszenie 20 maja 2010 r., nie będzie miała wymaganego trzyletniego stażu. Ponadto jako staż nie zalicza się czas pracy przed 1 lipca 1999 r.