Globalny kryzys dotkną rynek pracy prawie w całej Europie. Liczba osób powracających z emigracji zarobkowej do Polski podwoiła się w stosunku do lat ubiegłych. Najwięcej osób wraca z Irlandii, Wielkiej Brytanii. Ponadto wracają z takich krajów jak: Norwegia, Niemcy, Islandia, Austrii, Holandia, Dania, Włochy. Przykładowo tylko na Mazowszu w 2009r. wniosek o transfer zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii złożyło 259 osób, natomiast formularz potwierdzający okresy zatrudnienia za granicą ( E 301) 730 osób, z czego aż 441 to powracający z Wielkiej Brytanii.

Procedura ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych we wszystkich krajach unijnych jest podobna. Regulują ją przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w państwach UE/EOG. Dzięki temu osoby, które nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych za granicą ( w większości państw UE wystarczy przepracować 12 miesięcy na terytorium danego kraju i tam też odprowadzać wymagane składki ubezpieczeniowe), mogą transferować go przez okres trzech miesięcy do Polski. Jest to czas przewidziany na aktywne poszukiwanie pracy.

Według relacji emigrantów urzędy pracy za granicą, szczególnie te brytyjskie, nie informują Polaków o przysługujących im uprawnieniach, ani wymaganej procedurze. Stąd wiele osób przed wyjazdem do Polski nie rejestruje się w brytyjskich urzędach pracy tracąc tym samym prawo do zasiłku.

W takich sytuacjach polskie urzędy pracy mogą przyznać zasiłek „polski” dla bezrobotnych jedynie w szczególnych przypadkach, gdy starająca się o to świadczenie osoba udowodni, że Polska jest krajem z którym łączą tę osobę żywotne powiązania życiowe. Jednocześnie przypominają one osobom powracającym do Polski o procedurze obowiązującej w Unii.

Osoby , które nabyły prawo do zasiłku z tytułu pracy za granicą przed wyjazdem do Polski powinny zgłosić się do właściwego urzędu pracy z prośbą o wystawienie formularza E303. Jest to formularz transferu zasiłku do Polski. Po powrocie do kraju osoby te powinny zarejestrować się właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy , jako osoby poszukujące pracy , a następnie z zgłosić się wraz z drukiem E303 i zaświadczeniem o rejestracji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie wydawana jest decyzja o transferze zasiłku. Jeśli dana osoba chce kontynuować pobieranie świadczenia musi po tym okresie wrócić do kraju, w którym jej świadczenie przyznane. W Polsce nie będzie ona miała uprawnień do pobierania zasiłku.