W polskich urzędach pracy lawinowo rośnie liczba rejestrujących się emigrantów zarobkowych. Część osób nie wie, jak wygląda procedura ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w kraju, w którym pracowali, ani na jakich zasadach mogą oni wytranserować to świadczenie do Polski.

Globalny kryzys dotkną rynek pracy prawie w całej Europie. Liczba osób powracających z emigracji zarobkowej do Polski podwoiła się w stosunku do lat ubiegłych. Najwięcej osób wraca z Irlandii, Wielkiej Brytanii. Ponadto wracają z takich krajów jak: Norwegia, Niemcy, Islandia, Austrii, Holandia, Dania, Włochy. Przykładowo tylko na Mazowszu w 2009r. wniosek o transfer zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii złożyło 259 osób, natomiast formularz potwierdzający okresy zatrudnienia za granicą ( E 301) 730 osób, z czego aż 441 to powracający z Wielkiej Brytanii.

Procedura ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych we wszystkich krajach unijnych jest podobna. Regulują ją przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w państwach UE/EOG. Dzięki temu osoby, które nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych za granicą ( w większości państw UE wystarczy przepracować 12 miesięcy na terytorium danego kraju i tam też odprowadzać wymagane składki ubezpieczeniowe), mogą transferować go przez okres trzech miesięcy do Polski. Jest to czas przewidziany na aktywne poszukiwanie pracy.

Według relacji emigrantów urzędy pracy za granicą, szczególnie te brytyjskie, nie informują Polaków o przysługujących im uprawnieniach, ani wymaganej procedurze. Stąd wiele osób przed wyjazdem do Polski nie rejestruje się w brytyjskich urzędach pracy tracąc tym samym prawo do zasiłku.

W takich sytuacjach polskie urzędy pracy mogą przyznać zasiłek „polski” dla bezrobotnych jedynie w szczególnych przypadkach, gdy starająca się o to świadczenie osoba udowodni, że Polska jest krajem z którym łączą tę osobę żywotne powiązania życiowe. Jednocześnie przypominają one osobom powracającym do Polski o procedurze obowiązującej w Unii.

Osoby , które nabyły prawo do zasiłku z tytułu pracy za granicą przed wyjazdem do Polski powinny zgłosić się do właściwego urzędu pracy z prośbą o wystawienie formularza E303. Jest to formularz transferu zasiłku do Polski. Po powrocie do kraju osoby te powinny zarejestrować się właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy , jako osoby poszukujące pracy , a następnie z zgłosić się wraz z drukiem E303 i zaświadczeniem o rejestracji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie wydawana jest decyzja o transferze zasiłku. Jeśli dana osoba chce kontynuować pobieranie świadczenia musi po tym okresie wrócić do kraju, w którym jej świadczenie przyznane. W Polsce nie będzie ona miała uprawnień do pobierania zasiłku.Jeśli przepracowany za granicą okres nie wystarcza do nabycia uprawnień do zasiłku, okres ten można zaliczyć do okresu wymaganego do nabycia zasiłku w Polsce. Łączeniu podlegają tylko okresy zatrudnienia i ubezpieczenia, nie uwzględnia się w nich prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uzyskać dokument potwierdzający okres zatrudnienia za granicą należy wystąpić do zagranicznej instytucji o wystawienie formularza E301 ( potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia). Osoby, które nie dopełniły formalności w zagranicznym urzędzie pracy muszą czekać w Polsce na przesłanie im formularza E 301 nawet do trzech miesięcy. Po powrocie do kraju należy zarejestrować się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy , a następnie z zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który wyda decyzję o przyznaniu zasiłku.

Kraj | Zasiłek zagraniczny netto / miesiąc w zł
Irlandia 3500
Wielka Brytania 1500
Niemcy 2500
Islandia 3000


Użyteczne adresy:
Instytucje w Wielkiej Brytanii i Irlandii wystawiające formularze E 301 i E 303:
The Pension Service
International Pension Centre
Tyneview Park
Newcastle upon Tyne
England NE98 1BA
Tlph : 0044 191 21 87777 Fax: 0044 191 21 7381
E-mail: tvp.internationalqueries@thepensionservice.gsi.gov.uk
Web : http://www.thepensionservice.gov.uk/ipc/


Department of Social and Family Affairs
EU Records
Inner Relief Road
Buncrana
Co. Donegal
Ireland.
Tel: 00353 14715898
Fax: 00353 749364540
web : www.welfare.ie