Osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej, które w 2009 roku pracowały zarobkowo, muszą poinformować ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w całym roku kalendarzowym. Aby nie ryzykować koniecznością zwrotu świadczenia wraz z odsetkami za zwłokę, obowiązek ten powinny wypełnić najpóźniej 1 marca 2010 r. Po otrzymaniu zaświadczenia lub oświadczenia o przychodzie ZUS dokona jego rozliczenia, wydając w tej sprawie decyzję.
Obowiązujące przepisy, poza nielicznymi wyjątkami, nie zabraniają osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej podejmowania zatrudnienia. Przewidują jednak, że w razie osiągania przychodów z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych lub z tytułu służby, przekraczających określoną wysokość, świadczenie może zostać zawieszone albo zmniejszone.

Uprawnieni do osiągania przychodów bez ograniczeń

Przed omówieniem zasad rocznego rozliczania z osiąganych przychodów wyjaśnić trzeba, że są emeryci i renciści, którzy mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń i nie muszą o tytule ich uzyskiwania informować ZUS.
Uprawnienie do dorabiania bez obawy, że ZUS zawiesi albo zmniejszy wypłacane świadczenie, przysługuje emerytom po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Świadczenie to przysługuje im bez względu na to, czy pobierają świadczenie emerytalne przyznane w związku z ukończeniem tego wieku, czy też na przykład wcześniejszą emeryturę. Mogą oni dorabiać bez ograniczeń również wtedy, gdy pobierają jako świadczenie korzystniejsze, na przykład rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną.
Ograniczenie możliwości zarobkowania nie dotyczy też osób uprawnionych do rent dla inwalidów wojennych i rent rodzinnych po tych inwalidach, rent dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także rent rodzinnych po żołnierzach, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.
Z osiąganego przychodu nie muszą też rozliczać się osoby, które uzyskują go z działalności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych albo gdy złożyły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez cały okres podlegający rozliczeniu emerytura lub renta nie była im wypłacana.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Do 1 marca emeryci i renciści muszą się rozliczyć z przychodów za 2009 rok.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Dorabiania do emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych
- Bieżących i rocznych zawiadomieniach ZUS o przychodzie
- Skutkach dorabiania do emerytury lub renty


Miesięczne kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w 2009 roku / DGP
Graniczne kwoty przychodu w 2009 roku / DGP