Ze wspomnianej ustawy wynika, że zainteresowani mogą składać wniosek do ZUS od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r. Umorzenie jest możliwe wyłącznie na wniosek. Może złożyć go osoba, która prowadziła działalność, lub firma, w której była wspólnikiem (na przykład spółka jawna czy komandytowa). Do tej pory zostało złożonych ponad 5,7 tys. takich wniosków.

Po jego złożeniu osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim otrzymuje zwrot składki w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji o umorzeniu. Z kolei osoba korzystająca z urlopu wychowawczego może otrzymać tylko zwrot opłaconych odsetek, a nie składek. O kolejności zwrotów odsetek będzie decydować kolejność złożenia wniosku.

– Osoby na urlopie wychowawczym, które już złożyły wniosek o umorzenie składek emerytalno-rentowych, będą musiały złożyć jeszcze jeden wniosek o umorzenie składek na Fundusz Pracy – mówi Paweł Pelc.

Termin zwrotu odsetek zaczyna biec od 1 stycznia 2010 r., a skończy się w grudniu 2014 r. Wydaje się, że ten termin powinien być przesunięty dla osób na urlopie wychowawczym, które będą dopiero mogły się ubiegać o umorzenie składek na Fundusz Pracy. Proponowane rozwiązanie zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wejdzie w życie dopiero za kilka miesięcy.