Osoby na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, które prowadziły działalność i pracowały na etacie, będą mogły się ubiegać o umorzenie składek na Fundusz Pracy.
Resort pracy chce, aby osoby zatrudnione na etacie, które przebywały na urlopach wychowawczych i prowadziły działalność gospodarczą, miały możliwość umorzenia składek na Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do końca sierpnia 2009 r. Taką propozycję zawiera projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który jest w konsultacjach społecznych.
Obecnie o umorzenie składek na Fundusz Pracy za wspomniany okres mogą się ubiegać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i przebywały na urlopie macierzyńskim. Ponadto mogą się one, podobnie jak osoby na urlopie wychowawczym, ubiegać o umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.
Tak wynika z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609).
– Wejście w życie propozycji zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza, że osoby na urlopach: macierzyńskim i wychowawczym, będą traktowane tak samo w kwestii ubiegania się o umorzenie składek – mówi Paweł Pelc ekspert ubezpieczeniowy.Ze wspomnianej ustawy wynika, że zainteresowani mogą składać wniosek do ZUS od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r. Umorzenie jest możliwe wyłącznie na wniosek. Może złożyć go osoba, która prowadziła działalność, lub firma, w której była wspólnikiem (na przykład spółka jawna czy komandytowa). Do tej pory zostało złożonych ponad 5,7 tys. takich wniosków.
Po jego złożeniu osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim otrzymuje zwrot składki w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji o umorzeniu. Z kolei osoba korzystająca z urlopu wychowawczego może otrzymać tylko zwrot opłaconych odsetek, a nie składek. O kolejności zwrotów odsetek będzie decydować kolejność złożenia wniosku.
– Osoby na urlopie wychowawczym, które już złożyły wniosek o umorzenie składek emerytalno-rentowych, będą musiały złożyć jeszcze jeden wniosek o umorzenie składek na Fundusz Pracy – mówi Paweł Pelc.
Termin zwrotu odsetek zaczyna biec od 1 stycznia 2010 r., a skończy się w grudniu 2014 r. Wydaje się, że ten termin powinien być przesunięty dla osób na urlopie wychowawczym, które będą dopiero mogły się ubiegać o umorzenie składek na Fundusz Pracy. Proponowane rozwiązanie zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wejdzie w życie dopiero za kilka miesięcy.