W lutym po raz pierwszy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zapłacili dodatkowe składki do ZUS. Środki te zostaną zaksięgowane na koncie Funduszu Emerytur Pomostowych. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656), płatnik składek obowiązany jest prowadzić ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jednocześnie art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy nakłada na niego obowiązek prowadzenia wykazu stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Od 1 stycznia 2010 r. Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała uprawnienia dotyczące kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W przypadku nieumieszczenia takiej osoby w tej ewidencji pracownikowi przysługuje skarga do PIP. Jeśli po kontroli warunków pracy okaże się, że skarga pracownika jest prawidłowa, wówczas inspekcja pracy ma prawo nakazać pracodawcy umieszczenia pracownika we wspomnianej ewidencji. PIP może również nakazać mu wykreślenie takiej osoby z ewidencji lub sporządzić korektę wpisu w tej ewidencji.

CIOP zwraca uwagę, że podstawą złożenia skargi przez pracownika zawsze powinna być ustawa o emeryturach pomostowych. W dwóch załącznikach zostały precyzyjnie określone prace wykonywane w szczególnym charakterze. Szczegółowo są też omówione warunki, jakie muszą spełniać stanowisko pracy takich osób.