Przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozu taksówką trzeba najpierw zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie uzyskać licencję na określony pojazd i obszar obejmujący: gminę, gminy sąsiadujące lub miasto stołeczne Warszawę.

Licencję na obszar gminy udziela, odmawia jej udzielenia, zmienia lub cofa wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Natomiast w sprawie licencji na obszar gmin sąsiadujących decyzję administracyjną wydaje: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy. Z kolei licencję na obszar miasta stołecznego Warszawy wydaje prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Przedsiębiorca musi wykonywać transport drogowy taksówką na obszarze wskazanym w licencji. Może wprawdzie przewozić pasażerów z obszaru wskazanego w licencji na teren innej gminy, ale nie ma prawa świadczyć tam usług przewozowych. Może jedynie wykonać przewóz w drodze powrotnej, bądź wówczas, gdy zamówienie złoży klient z innego obszaru.

Wymagania dla taksówkarza

Przedsiębiorca, który dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu transportu drogowego taksówką, może starać się o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia licencji. Natomiast, aby otrzymać licencję, musi złożyć wniosek na piśmie i oznaczyć w nim: przedsiębiorcę, wskazać jego adres albo siedzibę, podać numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, a także określić rodzaj, zakres i obszar wykonywanej działalności. Wnioskodawca podaje również czas, na jaki licencja ma być udzielona oraz rodzaj i liczbę samochodów, którymi dysponuje.

Potrzebne dokumenty

Oprócz wniosku przedsiębiorca dostarcza organowi licencyjnemu następujące dokumenty: odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON, kserokopię zaświadczenia o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP, kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od przedsiębiorcy.

Przyszły taksówkarz musi więc przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem. Gdyby zaś wnioskodawca miał co najmniej pięcioletnią praktykę w zawodzie w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową, to musi wówczas przedłożyć dokumenty potwierdzające tę praktykę. Chodzi tutaj o zaświadczenie z urzędu skarbowego.