W przypadku nieodebrania świadczenia przez dwa miesiące, świadczenie to zostanie wstrzymane i ośrodek pomocy społecznej będzie miał obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Jeżeli nie będzie można przeprowadzić rodzinnego wywiadu środowiskowego i nawiązać w inny sposób kontaktu z osobą uprawnioną do świadczenia, zostanie ono odebrane.

Po wprowadzeniu zmiany, do przychodów uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej nie będą wliczane zasiłki socjalne oraz pomoc materialna. Dotychczas w tym zakresie nie było jednolitej praktyki.

Zwiększenie liczby inspektorów nadzorujących domy pomocy społecznej

Nowela przewiduje zwiększenie liczby inspektorów nadzorujących domy pomocy społecznej (wprowadza obowiązek zatrudnienia co najmniej jednego inspektora na 25 domów) oraz zaostrzenie kar za prowadzenie tych placówek bez zezwolenia. Nowe prawo zwiększa również kary za prowadzenie domów pomocy społecznej bez wymaganych zezwoleń. Wojewoda będzie mógł nałożyć karę 20 tys. zł na placówki, w których przebywa powyżej 10 osób, i 40 tys. zł, gdy placówki te - mimo wcześniejszego nałożenia kary - będą działać nadal. Wojewoda będzie mógł też wydać nakaz wstrzymania prowadzenia takiej placówki.

Wszystkie domy pomocy społecznej będą musiały też umieszczać w widocznym miejscu, przy wejściu do budynku, tablicę informacyjną o posiadanym zezwoleniu na prowadzenie placówki i numerze wpisu do rejestru.

Domy pomocy społecznej mają nowy obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji, dotyczącej osób przebywających w placówce. Ma ona dotyczyć m.in. stanu zdrowia pensjonariuszy, ewidencji wydanych orzeczeń i zleceń lekarskich, a także danych kontaktowych do rodziny lub opiekuna prawnego.

Nowela trafi teraz do prezydenta.