Kodeks pracy wymienia porozumienie stron jako jedną z form rozwiązania umowy o pracę. Nie określa jednak środków prawnych umożliwiających podważenie skuteczności takiego porozumienia. Kiedy pracownik może zakwestionować ten sposób rozwiązania umowy o pracę?
W związku z tym, że kodeks pracy nie reguluje tej kwestii, zastosowanie mogą znaleźć przepisy kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia woli (art. 82–88 k.c. w zw. z art. 300 k.p.) Przede wszystkim porozumienie jest nieważne w przypadku zawarcia go w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 k.c.). Oczywiście nie wystarczy samo zdenerwowanie pracownika w chwili składania oświadczenia.
Kwestionowanie porozumienia jest możliwe także w razie błędu co do treści czynności prawnej (art. 84 k.c.). Z uwagi na fakt, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy jest składane drugiej stronie, uchylenie się od jego skutków prawnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez pracodawcę, chociażby bez jego winy, lub gdy wiedział on o błędzie lub mógł z łatwością go zauważyć. Ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.