Pracownik może zaskarżyć niekorzystny dla siebie wyrok wydany przez sąd I instancji, poprzez wniesienie apelacji. Apelację rozpoznaje sąd II instancji. W przypadku apelacji wnoszonej od:

● wyroku sądu rejonowego–sądu pracy – jest to sąd okręgowy,

● wyroku sądu okręgowego – jest to sąd apelacyjny.

Treść apelacji

Przepisy procedury cywilnej określają elementy, które powinna zawierać apelacja (zob. wzór apelacji). Są to:

● oznaczenie sądu, do którego apelacja jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

● oznaczenie, iż pismo stanowi apelację,

● wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o prawa majątkowe (np. w sprawie o zapłatę wynagrodzenia),

● oznaczenie wyroku (data wydania, sygnatura akt), od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,

● zwięzłe przedstawienie zarzutów,

● uzasadnienie zarzutów,

● powołanie – w razie potrzeby – nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,

● wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia,

● podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

● wymienienie załączników (jeżeli dołączono je do apelacji).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pracownik ma prawo złożyć apelację od niekorzystnego wyroku I instancji.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Terminie wniesienia apelacji
- Obliczeniu terminu na wniesienie apelacji
- Wniesieniu apelacji do sądu I instancji