Apelacja służy kontroli orzeczeń sądowych. Powinna spełniać określone wymogi formalne, m.in. uzasadnienie zarzutów. Ich zachowanie stanowi warunek merytorycznego rozpoznania apelacji przez sąd odwoławczy (II instancji).

Pracownik może zaskarżyć niekorzystny dla siebie wyrok wydany przez sąd I instancji, poprzez wniesienie apelacji. Apelację rozpoznaje sąd II instancji. W przypadku apelacji wnoszonej od:

● wyroku sądu rejonowego–sądu pracy – jest to sąd okręgowy,

● wyroku sądu okręgowego – jest to sąd apelacyjny.

Treść apelacji

Przepisy procedury cywilnej określają elementy, które powinna zawierać apelacja (zob. wzór apelacji). Są to:

● oznaczenie sądu, do którego apelacja jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

● oznaczenie, iż pismo stanowi apelację,

● wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o prawa majątkowe (np. w sprawie o zapłatę wynagrodzenia),

● oznaczenie wyroku (data wydania, sygnatura akt), od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,

● zwięzłe przedstawienie zarzutów,

● uzasadnienie zarzutów,

● powołanie – w razie potrzeby – nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,

● wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia,

● podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

● wymienienie załączników (jeżeli dołączono je do apelacji).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pracownik ma prawo złożyć apelację od niekorzystnego wyroku I instancji.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Terminie wniesienia apelacji
- Obliczeniu terminu na wniesienie apelacji
- Wniesieniu apelacji do sądu I instancji