Apelacja służy kontroli orzeczeń sądowych. Powinna spełniać określone wymogi formalne, m.in. uzasadnienie zarzutów. Ich zachowanie stanowi warunek merytorycznego rozpoznania apelacji przez sąd odwoławczy (II instancji).

Pracownik może zaskarżyć niekorzystny dla siebie wyrok wydany przez sąd I instancji, poprzez wniesienie apelacji. Apelację rozpoznaje sąd II instancji. W przypadku apelacji wnoszonej od:

● wyroku sądu rejonowego–sądu pracy – jest to sąd okręgowy,