Do 10 marca wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają czas na przekazanie wojewodom sprawozdań z realizacji programu dożywiania dzieci.
W latach 2010–2013 kontynuowany jest rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, który umożliwia gminom przyznawanie bezpłatnych posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin. W związku z tym przedłużeniem na wczorajszym posiedzeniu rząd zajął się nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. z 2007 r. nr 25, poz. 186 z późn. zm.). Ma wejść w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Zmienione rozporządzenie dostosowuje terminy przekazywania informacji z realizacji programu do wojewody, który potem przesyła je do resortów pracy i finansów. Dotychczas dane do resortu pracy były przesyłane wcześniej i nie uwzględniały m.in. danych dotyczących zwrotu niewykorzystanych środków.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał czas na przesłanie do wojewody sprawozdania z realizacji programu w kolejnych kwartałach do 15 dnia miesiąca następującego po ich zakończeniu oraz sprawozdania rocznego do 10 marca po zakończeniu roku budżetowego. Z kolei wojewoda uzyskane zbiorcze dane z całego województwa przekaże do ministerstw za każdy kwartał do 30 dnia miesiąca przypadającego po jego zakończeniu, a dane za cały rok do 20 marca po zakończeniu roku budżetowego.