Pracodawca zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Zawiadomił o tym związki zawodowe. Te jednak zażądały od niego dokumentów związanych z przeprowadzanymi zmianami organizacyjnymi. Czy pracodawca musi związkom takie dokumenty udostępnić?

Zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawca jest obowiązany przekazać na piśmie działającym u niego zakładowym organizacjom związkowym informacje o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. W trakcie prowadzenia konsultacji pracodawca jest obowiązany też do przekazania związkom zawodowym innych informacji, jeżeli mogą one mieć wpływ na przebieg konsultacji oraz treść porozumienia. Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do udostępniania czy przekazywania związkom dokumentów związanych z zamiarem dokonania zmian organizacyjnych skutkujących zwolnieniami grupowymi. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 2009 r. (II PK 146/08), w którym uznał, iż pracodawca ma jedynie obowiązek poinformowania związku zawodowego o przyczynie, z powodu której ma zamiar zwolnić, nie ma on jednak obowiązku przedkładania jakichkolwiek dokumentów związanych z przeprowadzanymi zmianami organizacyjnymi ani nie jest też obowiązany uzasadniać swojego stanowiska, co do konieczności przeprowadzanych zmian. Warto pamiętać, iż informacje przekazane związkom zawodowym mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Związki obowiązuje zatem zakaz ujawniania uzyskanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i za ujawnienie danych, co, do których pracodawca zastrzegł poufność, mogą ponosić odpowiedzialność karną i cywilną.