Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.) przewiduje, że pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w tej ustawie oraz w przepisach odrębnych.

Trzeba informować

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek informowania pacjenta o jego prawach. Są to przede wszystkim zakłady opieki zdrowotnej, ale również osoby wykonujące indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, grupową praktykę lekarską, indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych oraz grupową praktykę pielęgniarek, położnych.

Jak to zrobić

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazuje podmiotom udzielającym świadczeń udostępnianie informacji o prawach pacjenta w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać, informację o jego prawach udostępnia się w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym przebywa.