Tworząc nowe przepisy o prawach pacjenta, ustawodawca chciał, aby lepiej poznał je sam zainteresowany. Taki obowiązek edukacyjny mają również podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.) przewiduje, że pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w tej ustawie oraz w przepisach odrębnych.

Trzeba informować

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek informowania pacjenta o jego prawach. Są to przede wszystkim zakłady opieki zdrowotnej, ale również osoby wykonujące indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, grupową praktykę lekarską, indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych oraz grupową praktykę pielęgniarek, położnych.

Jak to zrobić

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazuje podmiotom udzielającym świadczeń udostępnianie informacji o prawach pacjenta w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać, informację o jego prawach udostępnia się w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym przebywa.Najlepszym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie takiej informacji na specjalnych tablicach. Jeżeli dany podmiot udziela świadczeń w kilku odrębnych lokalach, musi ją zamieścić w każdym z nich.
Obowiązek umieszczania informacji w lokalu nie dotyczy indywidualnych praktyk lekarskich wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych (art. 11 ust. 2).
W przypadku zakładów opieki zdrowotnej należy także podkreślić, że prawa i obowiązki pacjenta powinny być uregulowane w regulaminie porządkowym (art. 18 ust. 1a pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Kto może skontrolować

Brak informacji o prawach pacjenta może być przedmiotem skargi do rzecznika praw pacjenta, jak również do organów nadzorczych. Mogą one przeprowadzić postępowanie kontrolne w tym zakresie w zakładzie, który udziela świadczeń.