Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie koniczności, pracę poza normalnymi godzinami bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku. Którzy pracownicy mogą być zaliczeni do tych kategorii?
Sąd Najwyższy niejednokrotnie wypowiadał się na temat grup pracowników, które można zaliczyć do tak zwanej kadry zarządzającej. Do kategorii osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy zaliczyć należy przede wszystkim członków zarządu w spółkach kapitałowych, kierowników oddziałów przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, a w niektórych przypadkach dyrektorów zarządzających, zwanych CEO, którzy jednoosobowo zarządzają spółką, nie będąc jednocześnie członkiem zarządu.
Kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej to z kolei osoba zarządzająca wyodrębnioną częścią organizacji. Jest osobą, która nadzoruje pracę innych, a jej obowiązki różnią się od obowiązków podwładnych. Ma prawo wydawania poleceń związanych z pracą, w tym polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, oraz nadzorowania pracy podległych jej osób. Istotne jest zatem, że w strukturze organizacyjnej stoi na czele zespołu, którym zarządza, w ramach wydzielonej struktury. Brak podwładnych czy współpraca z podmiotami zewnętrznymi przemawia przeciwko uznaniu danego stanowiska za kierownicze (por. wyrok SN z 4 czerwca 2008 r., II PK 326/07). Istotą pracy świadczonej przez kadrę zarządzającą jest to, iż nie wykonuje ona takich samych czynności jak podlegli jej pracownicy (wyrok z 13 stycznia 2005 r., II PK 114/04).
Warto dodać, że zgodnie z art. 1514 k.p. kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jeżeli sposób organizacji pracy przez pracodawcę powoduje konieczność stałego wykonywania przez kierownika pracy ponad normę, to ma on prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.