Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie innych państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że jeżeli ulegniemy wypadkowi np. na stoku narciarskim w Austrii, to zostanie nam udzielona pomoc medyczna na takich samych zasadach jak Austriakowi.

W przypadku wyjazdów turystycznych karta zachowuje ważność tylko przez dwa miesiące. Jeśli swyjeżdżamy na zimowy wypoczynek np. z dziećmi, również one otrzymają kartę.

Wniosek o kartę

Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek o jej wydanie we właściwym ze względu na zamieszkanie oddziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ. Wniosek jest dostępny w oddziałach funduszu. Można go również pobrać ze strony internetowej www.nfz.gov.pl. Należy do niego dołączyć dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być np. druk ZUS RMUA poświadczający opłacanie składki zdrowotnej przez pracodawcę. Aby dzieci dostały kartę, musimy zaznaczyć to we wniosku. W tym przypadku należy również dołączyć dokument od pracodawcy potwierdzający zgłoszenie dziecka przez jednego z rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego. Należy również wykonać kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej, a w przypadku studenta – książeczki studenckiej.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Funduszu. Można to zrobić osobiście, drogą pocztową lub przefaksować.

Formalności związane w wydaniem karty najlepiej załatwić na dwa tygodnie przez planowanym wyjazdem, bo zachowuje ona swoją ważność tylko przez osiem tygodni. Natomiast emeryci i renciści otrzymują ją na pięć lat.