Tak

Z umowy zlecenia nie podlega pan zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i zdrowotnemu, gdyż jest pan studentem i nie ukończył 26 lat. Wobec tego płatnik składek (zleceniodawca) nie zgłosił pana do ubezpieczeń oraz nie opłaca żadnych składek. W analizowanej sytuacji może pan przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje bowiem studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. W tym celu powinien pan udać się do ZUS-u i złożyć formularz ZUS ZUA z kodem tytułu do ubezpieczeń 18 10 XX. Składki na ubezpieczenia emerytalne (19,52 proc.) i rentowe (10 proc.) będzie pan zobowiązany naliczać i opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż minimalne wynagrodzenie (aktualnie 936 zł). Należne składki trzeba wykazywać w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, która powinna być składana w terminie do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym samym terminie składki powinny być opłacane.

MICHAŁ JAROSIK

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6 ust. 4, art. 7 pkt 4, art. 18 ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).