Osoby, które ukończyły 45 lat i prowadzą działalność gospodarczą, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako poszukujące pracy będą mogły się ubiegać o sfinansowanie z Funduszu Pracy (FP) szkolenia czy studiów podyplomowych. Obecnie z takiej możliwości mogą korzystać tylko pracownicy i osoby powyżej 45 lat, które wykonują inną pracę zarobkową.

Nowy przepis o szkoleniach dla biznesmenów wprowadza projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Znajduje się on w konsultacjach społecznych.

Zgodnie z nim osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły otrzymać na szkolenie albo studia podyplomowe kwotę odpowiadającą maksymalnie trzem średnim pensjom (obecnie płaca ta wynosi 3113,86 zł). Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu będą one mogły podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a także uzyskać nowe. Nie oznacza to jednak, że z FP zostanie sfinansowane każde szkolenie.

– Zapłacimy tylko za takie, które jest związane z prowadzoną przez zainteresowanego działalnością gospodarczą – tłumaczy Iwona Trzcińska, kierowniczka Działu Rynku Pracy z urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Biznesmeni braliby udział w szkoleniu (w formie kursu) realizowanym według planu nauczania obejmującym przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. To oznacza, że mogłoby ono trwać np. sześć godzin przez pięć dni w tygodniu.