Pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników może uzyskać tylko pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne w sensie prawnym, czyli posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczy bowiem tylko osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

● o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

● o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

● o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o rehabilitacji ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, stosowane do realizacji celów określonych tą ustawą: znaczny, umiarkowany i lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia funkcji społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Natomiast do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy tylko w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia funkcji społecznych.

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia w formie telepracy. Wymóg uzyskania opinii PIP nie ma natomiast zastosowania przy zatrudnianiu osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. W Sejmie toczą się ponadto prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji, przewidującą zniesienie takiego obowiązku przy zatrudnianiu osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przez pracodawców z otwartego rynku pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kto może uzyskać dofinansowanie
- Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania
- Czy istnieje wymóg wzrostu zatrudnienia