Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, który skierowano do uzgodnień międzyresortowych i uzgodnień społecznych, zobowiązanie szkół do opracowania własnych wzorów świadectw "jest kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie samodzielności szkół, a tym samym zwiększenie odpowiedzialności szkół".

Wzory świadectw opracowane przez szkoły będą zatwierdzane przez organy prowadzące. Jednocześnie określono niezbędne elementy, jakie powinno zawierać każde świadectwo szkolne. Wśród nich - obok imienia i nazwiska ucznia, daty jego urodzenia, klasy i nazwy szkoły - umieszczany ma być m.in. numer PESEL ucznia. Zachowana zostanie zasada, że na świadectwach z wyróżnieniem umieszczany będzie, tak jak obecnie, biało-czerwony pionowy pasek.

Zachowana ma też być dotychczasowa kolorystyka świadectw ukończenia szkoły (dla świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jest to kolor niebieski, ukończenia gimnazjum - pomarańczowy, ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej - żółty, a ukończenia liceum lub technikum - różowy).

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że już obecnie szkoły, które tego chcą, mogą wydawać świadectwa szkolne na drukach według własnego wzoru, ale wzór ten musi być zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Z kolei ze świadectw ukończenia szkół zawodowych - zasadniczej szkoły zawodowej i technikum - zniknie nazwa zawodu, w kierunku którego uczył się absolwent. MEN przypomina, że świadectwo potwierdza poziom wykształcenia, a nie kwalifikacje w zawodzie. Te potwierdza odrębny dokument - dyplom potwierdzający kwalifikacje, wydawany przez okręgowe komisje egzaminacyjne po zdaniu odpowiedniego egzaminu.

"Proponowana zmiana wynika z faktu, że pracodawcy odbierają świadectwa ukończenia wyżej wymienionych typów szkół jako potwierdzenie pełnych kwalifikacji" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Zmianie ulegną też świadectwa maturalne. Związane jest to z wprowadzaniem obowiązkowego egzaminu pisemnego z matematyki, obok egzaminów z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Dotyczyć będzie to maturzystów, którzy będą po raz pierwszy zdawać egzamin dojrzałości wiosną tego roku.