Przeciążenie pracą

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być również nadmierne obciążenie pracownika pracą, np. częste zmuszanie go do ciężkiej pracy w godzinach nadliczbowych, bez zapewnienia dostatecznego czasu na odpoczynek. Wskazywał na to Sąd Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 2000 r. (sygn. akt II UKN 107/00, PiZS 2001/11/41), stwierdzając, że praca świadczona przez kilka tygodni z ewidentnym naruszeniem przez pracodawcę przepisów o czasie pracy (po 70 godzin tygodniowo) stanowi przyczynę zewnętrzną doznanego przez pracownika śmiertelnego zawału serca, który w tych okolicznościach sprawy był wypadkiem przy pracy.

Przykład: Nadmierny wysiłek przyczyną udaru

Jan S. był zatrudniony jako pracownik w hurtowni farb. Od kilku lat cierpiał na nadciśnienie tętnicze. Pracodawca polecił mu wykonanie pracy polegającej na odbieraniu i przenoszeniu 80 paczek o wadze 25 kg każda. Po zakończeniu tego wyładunku Jan S. poszedł do magazynu po nowy towar. W pewnym momencie poczuł silny ból głowy. Następnie stracił przytomność. ZUS odmówił przyznania mu jednorazowego odszkodowania, gdyż nie uznał tego zdarzenia za wypadek przy pracy. Jan S. odwołał się jednak od decyzji ZUS do sądu, który po dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych lekarzy uznał, że wykonywanie pracy polegające przenoszeniu tak znacznej liczby paczek przyczyniło się do wystąpienia udaru mózgu. Sąd zmienił więc zaskarżoną decyzję i przyznał Janowi S. jednorazowe odszkodowanie za powstały uszczerbek na zdrowiu.

Przykład: Odszkodowanie dla żony

Adam Z. zatrudniony jako kierowca ciężarówki musiał często pracować w wymiarze przekraczającym ustawowe normy czasu pracy. Pracodawca wiedział, że dwa lata wcześniej przeszedł on zawał serca, a mimo to zobowiązywał go do pracy w godzinach nadliczbowych, gdyż nie mógł zapewnić dla niego zmiennika. Podczas kilkudniowej trasy w czasie jazdy samochodem Adam Z. doznał zawału serca, w wyniku którego zmarł. Żona zmarłego wystąpiła o wypłatę jednorazowego odszkodowania. ZUS jednak odmówił wypłaty tego świadczenia, przyjmując, że wypadek nie nastąpił z przyczyny zewnętrznej, a wyłącznie z powodu schorzeń zmarłego. Nie zgadzając się z decyzją ZUS, wniosła ona odwołanie do sądu. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego lekarza i uznał, że współprzyczyną wypadku było przemęczenie zmarłego w związku ze stałym wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych. Wobec tego sąd zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał żonie zmarłego jednorazowe odszkodowanie.

gp@infor.pl

Podstawa prawna

Art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).