Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przejmą część obowiązków od powiatowych centrów pomocy rodzinie i zatrudnią koordynatorów, którzy będą wspierać rodziny zastępcze.
Przygotowany przez resort pracy projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej zakłada, że zadaniami związanymi z poszukiwaniem rodziców zastępczych, szkoleniem kandydatów i wspieraniem istniejących już rodzin zajmą się tzw. organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Obecnie te zadania wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie. Po zmianach centra te będą zajmować się przyznawaniem pomocy finansowej i kontrolowaniem działania rodzin zastępczych.
Bezpośrednią opiekę nad rodzinami zastępczymi zawodowymi i niezawodowymi oraz rodzinnymi domami dziecka zajmą się tzw. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Jeden taki koordynator będzie mógł mieć pod opieką nie więcej niż 10 rodzin i nie będzie mógł jednocześnie pełnić obowiązków pracownika socjalnego.
– Jeżeli koordynator ma wspierać merytorycznie rodziny zastępcze i pomagać im w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, to musi być odpowiednio przygotowany, aby nie był kolejnym kontrolującym urzędnikiem – mówi Daniel Fąferko ze Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa.
Dodaje, że do takiej roli najlepiej są przygotowani specjaliści z organizacji pozarządowych, dlatego dobrze, że rząd przewidział możliwość powierzania im tych zadań przez powiaty.
Koordynator będzie wprawdzie wyznaczany przez organizatora pieczy zastępczej, ale musi też uzyskać akceptację samych rodzin zastępczych. One też będą miały prawo do okresowej oceny działań koordynatora.