Tak

Za dzień, w którym pracownica urodziła dziecko, przysługuje zasiłek macierzyński, który powinien wypłacić pracodawca. Za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, tj. od 11 grudnia 2007 r., zasiłek macierzyński będzie wypłacał oddział ZUS.

Pracodawca może zdecydować, że wypłatę zasiłku macierzyńskiego przekaże do oddziału ZUS. ZUS może zatem być płatnikiem zasiłku począwszy od 10 grudnia 2007 r.

W celu ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez oddział ZUS w analizowanej sytuacji niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:

  •  skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
  •  oświadczenia ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka,
  •  świadectwa pracy lub innego dokumentu stwierdzającego rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy,
  •  zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3.

ANETA MAJ

ekspert od zasiłków

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 177 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn.zm.).

■  Par. 1, 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz. 742 z późn. zm.).