Już za rok do domów dziecka mają trafiać jedynie dzieci powyżej 7. roku życia. Młodsze od razu byłyby przekazywane rodzinom zastępczym.

Tak przewiduje projekt nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej autorstwa Ministerstwa Pracy. Zdaniem ekspertów zaproponowane rozwiązanie jest bardzo dobre, bo zastępcze rodziny zapewnią maluchom lepsze warunki rozwoju już państwowe molochy.

Więcej dla rodzin zastępczych

Projekt autorstwa resortu Jolanty Fedak jest odpowiedzią na apele ze strony specjalistów i zaobserwowane w ostatnich latach negatywne zjawiska związane z opieką zastępczą. Z jednej strony rośnie bowiem liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka. Ale z drugiej, mimo wielu kampanii społecznych, wciąż brakuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

Przygotowane w resorcie pracy przepisy zgodnie z apelami psychologów szczególny nacisk kładą na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, czyli rodzinie biologicznej. By zwiększać te szanse, gminy mają podejmować więcej działań profilaktycznych. Bezpośrednią pracą z rodzinami przeżywającymi różnego typu trudności w myśl projektu zajmą się asystenci rodzinni. Efektem takiego działania ma być umieszczanie dziecka w placówce opieki zastępczej jako ostateczność. Dziś najczęściej to pierwsza czynność w sytuacji, gdy w rodzinie pojawiają się kłopoty. Na łamach DGP niejednokrotnie opisywaliśmy przypadki dzieci, którymi mogłaby zająć się babcia czy dziadkowie, ale mimo to trafiały one do domu dziecka.

Na większą pomoc, głównie finansową, będą mogły liczyć rodziny zastępcze. Otrzymają one wyższe świadczenia na trafiające do nich dzieci. Dodatkowo dofinansowywany będzie wakacyjny wypoczynek dla dzieci. Świadczenia tzw. zawodowych rodziców będą co roku waloryzowane. Taki rodzic będzie też miał prawo do 20 dni urlopu w ciągu roku. W czasie jego wypoczynku, a także choroby czy nagłych zdarzeń losowych, opiekę nad ich podopiecznymi przejmą rodziny pomocowe.

Pojawi się zupełnie nowa instytucja koordynatorów pieczy zastępczej. Ich zadaniem ma być wspomaganie rodziców zastępczych i udzielanie im specjalistycznego wsparcia w razie problemów z wychowaniem.