Czy zmiana wymiaru etatu wymaga wypowiedzenia

Pracodawca zawarł w umowach o pracę postanowienia dotyczące godzin pracy, w których pracują poszczególni pracownicy. Po pewnym czasie konieczna była zmiana wymiaru etatu kilku pracowników oraz zmiana organizacji czasu pracy wszystkich pozostałych. Czy konieczne jest w tym przypadku wypowiedzenie każdemu z nich warunków pracy?

TAK Wymiar czasu pracownika należy do istotnych warunków umowy o pracę. Nie ma zatem wątpliwości, że zmiana wymiaru etatu pracowników wymaga wypowiedzenia zmieniającego, jeśli nie zgodzą się oni na nią w drodze porozumienia. Ustalenie systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy następuje w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy, które muszą zostać ustalone w umowie o pracę, dlatego ich zmiana nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Nie ma jednak przeszkód, aby w umowie o pracę (lub porozumieniu zawartym między pracodawcą i pracownikiem) ustalić organizację pracy (system lub rozkład czasu pracy). Postanowienie takie nabiera wtedy charakteru istotnego elementu indywidualnego stosunku pracy, a w konsekwencji jego zmiana wymaga porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego (por. wyrok SN z 17 lipca 2009 r., I BP 6/09 LEX nr 523547). Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Stanowi ono ofertę, która może zostać zaakceptowana przez pracownika, co skutkuje zmianą warunków pracy. Odmowa przyjęcia nowych warunków powoduje natomiast, iż wypowiedzenia zmieniające stają się wypowiedzeniami ostatecznymi, i prowadzi do rozwiązania stosunku pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Wypowiedzenie nie zawsze konieczne do zmiany wymiaru etatu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy można obniżyć wymiar czasu pracy
- Czy bez związków możliwe jest porozumienie
- Czy pracownikom trzeba złożyć oświadczenia woli
- Czy można zmniejszyć wymiar etatu