Jeżeli w trakcie pobytu za granicą skorzystaliśmy z pomocy medycznej i zostały pobrane od nas dodatkowe opłaty, które nie powinny, to po powrocie do kraju możemy ubiegać się o ich zwrot z NFZ.

W większości krajów Wspólnoty są pobierane drobne opłaty za udzielenie świadczeń zdrowotnych. I te musimy zapłacić z własnych środków. Inne nie powinny być od nas pobierane szczególnie, jeżeli posiadamy europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).

Jednak nawet jej brak nie upoważnia zagranicznego lekarza czy placówkę do pobierania od nas dodatkowych opłat. Jeżeli jednak tak już się stanie to należy zbierać wszystkie rachunki i faktury, które potwierdzą nasze wydatki. Po powrocie do kraju można bowiem na ich podstawie dochodzić refundacji z Funduszu.

Aby uzyskać zwrot kosztów, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego ze względu na zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Formularze wniosku można pobrać z internetu ze strony www.nfz.gov.pl. Po jego wypełnieniu, NFZ sprawdza, czy osoba składająca wniosek była ubezpieczona w NFZ lub posiadała prawo do opieki zdrowotnej w momencie udzielania jej świadczeń za granicą.

Reklama

Bezwzględnie do wniosku należy dołączyć wszystkie faktury i rachunki, które potwierdzą poniesione przez nas wydatki. W razie braku jednego z wymaganych dokumentów, trzeba liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie. W takiej sytuacji wniosek będzie trzeba złożyć ponownie.