Temperatura w miejscu pracy powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanych obowiązków. Nie może być jednak niższa od 14°C (chyba, że ze względu na stosowane technologie jest to niemożliwe, bo np. podwładny pracuje w chłodni). Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). W przypadku prac wykonywanych w biurze oraz lekkich prac fizycznych temperatura nie powinna spadać poniżej 18°C

Inne wymogi bhp dotyczą prac na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych. Pracownicy, którzy je wykonują muszą być chronieni przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, czyli m.in. temperaturą, opadami i wiatrem. Dodatkowo pracodawca musi zapewnić im pomieszczenie, w którym będą oni mogli rozgrzać się, podgrzać posiłek lub zmienić odzież. Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa od 16°C, a całkowita jego powierzchnia powinna wynosić co najmniej 8 m2. Jeśli firma nie może spełnić tego obowiązku, musi dostarczyć im np. koksowniki.

Posiłki od firmy

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika lub osób postronnych, podwładny może powstrzymać się od wykonywania obowiązków i zawiadomić o tym przełożonego. Za czas ten będzie mu przysługiwać wynagrodzenie.

- Pracodawca jest także zobowiązany do nieodpłatnego wydawania posiłków i napojów dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych – przypomina Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, prawnik z Kancelarii Michałowski Stefański Adwokaci.

Bezpłatne posiłki przysługują pracownikom wykonującym prace fizyczne na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca), jeżeli powodują one spalenie w ciągu jednej zmiany roboczej 1,5 tys. kalorii (w przypadku mężczyzn) lub 1 tys. kalorii (u kobiet). Na tych samych zasadach posiłki przysługują też pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniu zamkniętym, jeżeli utrzymuje się w nich temperatura poniżej 10°C. Z kolei gorące napoje należy wydawać m.in. osobom zatrudnionym w warunkach mikroklimatu zimnego lub przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC.

Zawiadomienie o spóźnieniu

Jeżeli z powodu mrozów pracownik spóźnił się lub nie mógł stawić się do pracy powinien niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania (nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy).

Jeśli regulamin pracy lub inne wewnętrzne przepisy obowiązujące w danej firmie nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności, pracownik powinien spełnić ten obowiązek osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową.