Regularne opłacanie składki zdrowotnej gwarantuje możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych krajach, za które zapłaci NFZ. W związku z tym pacjent nie poniesie kosztów leczenia za granicą, chyba, że w danym kraju obowiązuje tzw. zasada współpłacenia czyli są pobierane drobne opłaty np. za wizytę lekarską czy wypisanie recepty. 

W związku tym, aby uzyskać prawo do leczenia za granicą za pieniądze z NFZ należy być ubezpieczonym w Funduszu. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu określa ustawa z 27 sierpnia z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn.zm.). Art. 66 tej ustawy dokładnie wymienia, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Są to:

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:
- pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
- osobami wykonującymi pracę nakładczą,
- osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi,
- osobami duchownymi,
- członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,
- osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
- osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;