Przepis art. 24127 par. 3 kodeksu pracy wyraźnie określa skutki zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania zakładowego układu zbiorowego, stanowiąc, iż w zakresie i przez czas w nim wskazany nie stosuje się z mocy prawa wynikających z niego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Warto zwrócić uwagę również na cel wprowadzenia przez ustawodawcę tej instytucji, jakim jest niewątpliwie umożliwienie pracodawcy przezwyciężenia trudności finansowych, które mogłyby skutkować koniecznością zaprzestania prowadzenia przez niego działalności gospodarczej bądź redukcją zatrudnienia.

Zawieszenie stosowania postanowień układu równoznaczne jest z czasową utratą mocy obowiązującej przez te postanowienia, co oznacza, że nie można na ich podstawie nabyć jakichkolwiek uprawnień. Nie obowiązuje bowiem przepis, na mocy którego przysługiwałoby pracownikowi takie uprawnienie. Odmienna wykładnia, przyjmująca, że w okresie zawieszenia postanowień układu pracownicy nabywają na ich podstawie określone uprawnienia, a tylko przesunięciu na pierwszy dzień po upływie okresu zawieszenia ulega data realizacji tych uprawnień, pozostaje w sprzeczności z treścią art. 24127 par. 3 k.p. oraz podważa akcentowaną już funkcję omawianej instytucji, jaką jest poprawa sytuacji ekonomicznej pracodawcy (por. uchwała Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 2008 r., II PZP 6/08, Biul. SN 2008/4/27).

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyżej przytaczanej uchwale, z reguły nabycie prawa do nagrody jubileuszowej następuje w dniu upływu okresu uprawniającego do tego świadczenia. Jeżeli wymagany okres zatrudnienia upłynął pracownikowi w okresie zawieszenia stosowania postanowień układu przewidujących prawo do tego świadczenia, pracownik nie nabywa do niego prawa, chyba że co innego wynika z postanowień układu bądź porozumienia o zawieszeniu jego stosowania.