Projekt został w czwartek przekazany do konsultacji społecznych. Standard określa poszczególne elementy opieki medycznej podczas ciąży, porodu, (odbywającego się także poza stacjonarnym zakładem opieki zdrowotnej) połogu oraz opieki nad noworodkiem. Jak zapisano w projekcie, celem jest osiągnięcie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy możliwie jak najniższym poziomie interwencji medycznej.

Zgodnie ze standardem, kobiecie należy umożliwić wybór miejsca porodu (warunki szpitalne lub pozaszpitalne). Każda ciężarna powinna otrzymać wyczerpującą informację (obejmującą wskazania i przeciwwskazania) dotyczącą wybranego miejsca porodu. Ponadto musi być poinformowana, że zaleca się prowadzenie porodu w warunkach szpitalnych, z zagwarantowanym dostępem do wydzielonej dla cięć cesarskich sali operacyjnej, gdyż w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek powikłań, zarówno u matki, jak i u płodu, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji medycznych. Decyzje należy odnotować w dokumentacji medycznej.

W przypadku porodu poza szpitalem, niezbędne jest zapewnienie dostępu do zakładu opieki zdrowotnej przygotowanego do udzielania wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej, w razie wystąpienia powikłań porodowych. Kobieta powinna też mieć możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych.

Osoba sprawująca opiekę podczas porodu powinna przedstawić rodzącej pełną informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólu oraz wspierać kobietę w jej własnym wyborze tych metod. W standardzie zalecone zostało wykorzystanie imersji wodnej oraz relaksacji w wodzie. Kobieta powinna być zachęcana, by podczas porodu nieustannie towarzyszyła jej osoba bliska.

Zgodnie z projektem, osoba sprawująca opiekę ponosi odpowiedzialność zawodową za dokonaną ocenę sytuacji położniczej, prowadzenie i przyjęcie porodu, ocenę stanu matki i jej dziecka oraz wyniki działań podjętych na ich rzecz. W przypadku wystąpienia komplikacji położna powinna niezwłocznie przekazać rodzącą pod opiekę lekarza położnika-ginekologa.