Rada Ministrów przyjęła dziś projekt dokumentu, dającego prawo do emerytury pomostowej pracownikom, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i przepracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat. Ponadto na emeryturę pomostową przejdą wtedy, gdy osiągną wiek wynoszący co najmniej: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

"Skrócenie listy zawodów uprawniających do korzystania z emerytur pomostowych jest konieczne"

Ekspert podkreśla, że skrócenie listy zawodów, których przedstawiciele są uprawnieni do korzystania z emerytur pomostowych, jest konieczne ze względu na dobro gospodarki. Ponadto - jak mówi - takie rozwiązanie jest sprawiedliwe.

Ustawa wymienia około 40 rodzajów prac, które mają mają szczególnie szkodliwy charakter lub których wykonywanie naraża pracowników na przebywanie w szczególnie szkodliwych dla zdrowia warunków. Wymienia też rodzaje ryzyka, na które narażeni są pracownicy wykonujący te czynności.