Wypowiedzenie stanowi zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jednak aby było prawidłowe, pracodawca musi pamiętać o skonsultowaniu zamiaru wypowiedzenia z reprezentującą pracownika organizacją związkową, wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, podać konkretną przyczynę rozwiązania umowy oraz pouczyć pracownika o prawie odwołania do sądu pracy. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować uznaniem przez sąd pracy wypowiedzenia za bezskuteczne, przywróceniem pracownika do pracy lub zasądzeniem na jego rzecz odszkodowania.

Wymagana forma pisemna

Wypowiedzenie umowy o pracę musi być złożone w formie pisemnej. Zgodnie bowiem z art. 30 par. 3 k.p. oświadczenie każdej ze stron stosunku pracy o wypowiedzeniu lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Chodzi tu więc o złożenie oświadczenia woli na piśmie zawierającym własnoręczny podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do występowania na gruncie stosunków pracy w jego imieniu. Forma pisemna nie jest tu jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności, ale jedynie dla celów dowodowych. Wymóg zachowania tej formy został bowiem ustanowiony w celu ułatwienia przeprowadzenia dowodu stwierdzającego w sposób bezsporny fakt dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz m.in. o:

Koniec działalności to rozwiązanie umowy

Obliczaniu zakładowego stażu pracy

Przedłużeniu okresu wypowiedzenia

Potrzebie zgody stron

Możliwości przywrócenia terminu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Wadliwość wypowiedzenia pozwala na przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.