53 tys. zł kary ma zapłacić Politechnika Warszawska za naruszenie praw studenckich. Taką karę na uczelnię nałożyła prezes UOKIK. Umowy stosowane przez Politechnikę Warszawską naruszają prawa studentów - oceniła.

Jak ustalił UOKiK, Politechnika w podpisywanych ze studentami umowach nie informowała ich o dodatkowych opłatach za wyrabianie i duplikowanie dokumentów, powtarzanie semestru, czy o możliwości odstąpienia od umowy w przypadku zmian w wysokości opłat.

Wszystkie te działania są sprzeczne z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, nakazujących uczelniom zawieranie pisemnych umów ze studentami, w których są oni informowani o wszystkich opłatach.

Postępowanie przeciwko PW zostało wszczęte w październiku 2007 roku. Na wysokość kary - podał UOKiK w komunikacie - miał wpływ m.in. fakt, że stosowane klauzule nadal narażają konsumentów na "dotkliwą szkodę ekonomiczną." Chociaż w trakcie postępowania uczelnia zmieniła wzorzec umowy i od semestru letniego 2007/2008 zaprzestała stosowania tych klauzul, to uprzednio zawarte umowy pozostały bez zmian.

Rzeczniczka PW Ewa Chybińska, odnosząc się do tych informacji, podała, że uczelnia odwoła się od decyzji Prezesa UOKiK. "Natychmiast poprawiliśmy umowy na semestr 2007/2008; (...) nie mieliśmy też żadnych skarg studentów, więc problemu starych umów nie ma" - powiedziała.

Uczelnie mają obowiązek pisemnego zawierania umów dotyczących odpłatnego szkolenia studentów

Od września 2006 roku uczelnie mają obowiązek pisemnego zawierania umów dotyczących odpłatnego szkolenia studentów. Po kontroli przeprowadzonej w 2007 roku przez UOKIK okazało się, że niemal wszystkie ze stu kontrolowanych szkół wyższych zawierały bezprawne postanowienia. W wyniku kontroli większość uczelni poprawiła swoje umowy.

Sześć innych warszawskich uczelni może naruszać interesy studentów

Według UOKIK, sześć innych warszawskich uczelni może naruszać interesy studentów, dlatego też we wrześniu wszczęto postępowania przeciw Szkole Głównej Handlowej, Akademii Wychowania Fizycznego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu.

UOKIK przypomina studentom, że zawierana z uczelnią umowa powinna określać zasady odpłatności na studia, w szczególności wysokość i termin uiszczania czesnego i innych opłat, takich jak za powtarzanie zajęć, czy wydawanie duplikatów dokumentów.

Studenci, którzy mają wątpliwości co do legalności swoich umów zawartych z uczelniami mogą zwrócić się o poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Na stronach internetowych UOKIK znajdują się również przykłady niedozwolonych klauzul, których uczelnie nie mogą umieszczać w umowach.