Uczestnicy unijnych szkoleń obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przypomina o tym w piśmie skierowanym do wszystkich instytucji wdrażających Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

Podstawą do takiej interpretacji jest art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od lutego 2009 r. Zgodnie z tymi przepisami obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, na które zostały skierowane przez podmioty inne niż powiatowy urząd pracy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób stanowi kwota wypłacanego świadczenia mającego charakter stypendium.