Pracodawca skierował pracownika na kurs języka angielskiego. Ten jednak odmówił, gdyż jego zdaniem zna język wystarczająco dobrze. Pracodawca oświadczył, że jeśli pracownik nie podporządkuje się, dostanie wypowiedzenie. Czy ma podstawy, aby tak zrobić?
Odpowiedź na to pytanie zależy od szczegółowych okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu. Jeśli pracownik rzeczywiście zna język angielski w stopniu tak zaawansowanym, że nie są mu potrzebne dodatkowe szkolenia, to zwolnienie go z pracy na skutek odmowy udziału w dodatkowym szkoleniu byłoby dla niego krzywdzące. Jeśli natomiast jest inaczej, to wydaje się, iż rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę mogłoby być uzasadnione. W świetle kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 94 k.p.). Z kolei pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 k.p.). Polecenie udziału w szkoleniu trudno uznać za rodzaj polecenia, które nie dotyczy pracy. Pracodawca ma prawo oczekiwać, iż pracownicy będą rozwijali swoje umiejętności. Tym bardziej, że organizacja szkoleń to dla pracodawców często dodatkowy koszt.
Ponadto należy mieć na uwadze, iż w świetle orzecznictwa (wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2001 r., I PKN 715/00) rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem stanowi zwykły sposób jej rozwiązania. Przyczyna wypowiedzenia nie musi w związku z tym mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości. Aczkolwiek nie oznacza to przyzwolenia na arbitralne, dowolne i nieuzasadnione lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wypowiedzenie umowy o pracę.
Dlatego jeśli pracodawca kieruje pracownika na szkolenia językowe, w celu podniesienia kwalifikacji pracownika, tak aby pracownik mógł prawidłowo wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, a pracownik odmawia udziału w takim szkoleniu bez podania uzasadnionych przyczyn, to w takiej sytuacji rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę będzie uzasadnione.