Pracownik może korzystać z dłuższego czasu wolnego od pracy dzięki łączeniu dni wolnych z tytułu świąt z częścią urlopu wypoczynkowego (lub dniami odbieranymi za święto, które przypadnie w sobotę). Okazją ku temu są przede wszystkim tzw. długie weekendy, czyli sytuacje, gdy święta wolne od pracy wypadają w dni robocze poprzedzające lub następujące po sobocie i niedzieli. W 2010 roku, oprócz 1 stycznia, pracownicy będą mogli jeszcze pięciokrotnie skorzystać z tzw. długich weekendów.

Innym ze sposobów na wydłużenie czasu wolnego od pracy jest racjonalne korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Każdemu pracownikowi (z wyjątkiem osób rozpoczynających pierwszą pracę w danym roku kalendarzowym) corocznie przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego (w zależności od stażu pracy). Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Powinien udzielić go w całości, ale na wniosek pracownika może być on podzielony na części. Jednak w takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Jeżeli święto wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca musi oddać pracownikom dzień wolny w innym terminie. Dobrze wybrany termin odbioru takiego dnia też pomaga (o czym pisaliśmy wcześniej) w planowaniu dłuższych okresów wypoczynku. W 2010 roku jak co roku pracownikom przysługuje 12 dni wolnych z tytułu świąt.

Urodzenie i wychowywanie dziecka różnież skraca czas pracy. Już w trakcie ciąży kobieta może pracować krócej albo w ogóle zostać zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Po urodzeniu dziecka wymiar czasu pracy może być krótszy dzięki skorzystaniu m.in. z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego.

Czas pracy może uledz skróceniu ze względu na stan zdrowia. Niepełnosprawni pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu oraz zwolnień i przerw w pracy służących rehabilitacji. Niektórzy nie mogą pracować dłużej niż siedem godzin dziennie.

Osoba, która uzyska orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może pracować krócej. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może bowiem przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Pracownik ten nie może też być zatrudniony w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Dodatkowe ograniczenia dotyczą osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ich czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Szczególny wymiar czasu pracy niepełnosprawnych obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej informacji na temat sposobów skracania czasu pracy w 2010 roku:

Jak wydłużyć przysługujące okresy odpoczynku

Kiedy urodzenie i wychowywanie dziecka skraca czas pracy

Jak wydłużyć przysługujące okresy odpoczynku

Kiedy można skrócić czas pracy ze względu na stan zdrowia

Jak obniżyć dobowy lub tygodniowy czas pracy