Senacka komisja ustawodawcza przygotowała projekt ustawy przewidujący uchylenie przepisów zobowiązujących gminę do skierowania do starosty wniosku o odebranie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu. Dzieje się tak, jeżeli niesolidny rodzic odmawia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i podjęcia działań służących jego aktywizacji zawodowej. Gminy będą natomiast w dalszym ciągu występować do prokuratora z wnioskiem o ściganie dłużnika za przestępstwo tzw. uporczywej niealimentacji.

Proponowana zmiana w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7) jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2009 r. (sygn. akt 46/07). Uznał za niekonstytucyjny art. 5 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Dotyczył on właśnie odbierania prawa jazdy dłużnikowi. Ten sam przepis został powtórzony w obowiązującej od października 2008 r. i obowiązującej obecnie ustawie o Funduszu Alimentacyjnym.