Zarządzanie zasobami ludzkimi z definicji jest działaniem usprawniającym podnoszenie jakości i wydajności pracy w organizacji. Specjalista w tym zakresie potrafi stosować zaawansowane metody planowania zatrudnienia, planowego podnoszenia kwalifikacji pracowników, analizy i opisu stanowisk pracy. Ponadto zarządzanie zasobami ludzkimi koncentruje się na umiejętności selekcji i doboru pracowników oraz planowania ich rozwoju zawodowego.

Wiedza i umiejętności

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z tych funkcji, która podlega dziś istotnym przeobrażeniom. Zmiany te dotyczą zarówno departamentów kadrowych, jak i pracy kadry kierowniczej z pracownikami. Celem studiów proponowanych przez INE PAN jest przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie analizy potencjału ludzkiego, planowanie zatrudnienia, selekcji, rekrutacji i zwalniania pracowników. Słuchacze poznają też nowoczesne instrumenty polityki personalnej oraz także pogłębią swoje kompetencje jako doradcy i kreatorzy polityki personalnej zapewniającej organizacji zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Studia skierowane są do osób zajmujących decyzyjne stanowiska w działach personalnych, menedżerów i właścicieli firm, a także do osób zamierzających ubiegać się o pracę w departamentach kadrowych firm. Absolwent studiów podyplomowych w INE PAN otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym. Ponadto otrzymuje też dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i angielskim wraz z oceną uzyskaną na egzaminie dyplomowym.