Instytuty PAN zawarły porozumienie partnerskie w celu wspólnego realizowania uzgodnionych programów edukacji podyplomowej. Są one adresowane do absolwentów studiów magisterskich wszelkiego typu.

Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy, a także zdobywanie nowych kwalifikacji to sposoby zwiększania osobistego potencjału zawodowego. Tego rodzaju inwestycje w kapitał ludzki są w warunkach gospodarki wolnorynkowej kluczem do samorealizacji oraz stabilnej i dobrze rokującej przyszłości zawodowej. Realizowanie założeń strategii rozwoju gospodarek krajów europejskich, zwanych Strategią Lizbońską i kojarzonej z przekształceniami modeli kształcenia i uprawiania nauki w tychże krajach w ramach Procesu Bolońskiego, oznaczają dla naszego kraju konieczność włączenia się w proces tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, czyli takiej, w której umiejętności i kwalifikacje pracujących stają się ich głównym atutem i jednocześnie warunkiem konkurencyjności firm.

Studia podyplomowe oferowane przez Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Są one dostosowane do potrzeb kandydatów. Dlatego też mogą w istotny sposób przyczynić się do wzrostu ich kompetencji i zwiększenia możliwości na rynku pracy. Studia podyplomowe proponowane przez Kolegium Studiów Społecznych PAN są przeznaczone dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych. Profil studiów ukończonych przez kandydatów zainteresowanych propozycjami Kolegium (kierunek, wydział) nie jest stawiany jako kryterium naboru. Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w Kolegium jest posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej.