Rozmawiamy z KRZYSZTOFEM ADAMCEM - Niezbędne jest kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, takich jak umiejętność współpracy w zespole i współdziałania z otoczeniem, rozwiązywanie konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowanie zmian.
Jakie czynniki skłoniły INE PAN do skonstruowania oferty studiów Executive MBA?
– Globalna gospodarka stawia nieustannie nowe wyzwania i zadania przed kadrą kierowniczą. Wymaga od osób na stanowiskach menedżerskich, by podnosili i doskonalili umiejętności zarządzania nie tylko organizacjami gospodarczymi, ale także instytucjami państwowymi czy też lokalnymi. Wielu menedżerów odczuwa brak aktualnej wiedzy między innymi z zakresu finansów, zarządzania i marketingu, negocjacji. Z tych powodów studia MBA stały się niezbędną kwalifikacją, która warunkuje rozwój kariery zawodowej.
Celem programu Executive MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy określonych umiejętności, niezbędnych osobom z najwyższych szczebli zarządzania do wykonywania z powodzeniem ich funkcji.
Jak zdefiniowałby pan główne idee określające program studiów Executive MBA w INE PAN?
– Chodzi przede wszystkim o pogłębianie i rozszerzenie wiedzy menedżerskiej. Uczestnicy studiów Executive MBA powinni w trakcie studiów nauczyć się stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania. Studia muszą przygotować ich do prowadzenia analizy danej organizacji. Niezbędne jest też kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, takich jak – umiejętność współpracy w zespole i współdziałania z otoczeniem, rozwiązywanie konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowanie zmian.
Czy nie jest tak, że w studiach MBA chodzi o przekazanie słuchaczom zestawu standardowej wiedzy o zarządzaniu, która nie zmienia się od lat?
– Postępujący proces otwierania się polskiej gospodarki na kontakty z podmiotami gospodarki europejskiej i światowej, ciągle rozwijające się bezpośrednie powiązania między polskimi firmami i instytucjami krajowymi z podmiotami zagranicznymi rodzą u menedżerów zapotrzebowanie na zupełnie nowe umiejętności. Na studiach MBA, jeśli mają się one przydać ich uczestnikom, musi być przekazywana wiedza o współczesnej gospodarce, przydatna do rozwiązywania standardowych problemów i niepowtarzalnych wyzwań, z którymi menedżerowie borykają się dziś. Dlatego nie można ograniczać się do ponadczasowych standardów. Trzeba łączyć ogólną wiedzę ekonomiczną z głęboką fachowością i znajomością rzeczy w specjalnościach odpowiadających funkcjom, które są dziś sprawowane przez menedżerów.
W jaki sposób można wprowadzić do standardowego programu studiów MBA elementy przystosowujące go do wyzwań współczesnej gospodarki?
– Przedstawiamy wszystkim zainteresowanym ofertę studiów Executive Master of Business Administration, która jest sprofilowana w kilku specjalnościach – w specjalności (1) menedżerskiej, (2) zarządzania informatyką w organizacji, (3) finansach samorządu terytorialnego. Przykładowo przygotowany w INE PAN program w specjalności menedżerskiej pokrywa wszystkie kluczowe kwestie i zagadnienia zarządzania finansowego i marketingowego. Dostarcza też informacji niezbędnych do zarządzania strategicznego w zmiennym, wymagającym otoczeniu. Przez włączenie do programu studiów problematyki europejskiej wychodzi naprzeciw potrzebom integrujących się europejskich rynków pracy, dóbr i kapitału. Przekazywana podczas studiów wiedza w pełni przygotowuje do sprawowania funkcji doradczych i kierowniczych zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie rad nadzorczych. Osoby, które tę wiedzę posiądą, z sukcesem nawiążą dialog z fachowcami zagranicznymi rozwijającymi aktualne kontakty gospodarcze i szukającymi nowych.Inne programy Executive MBA realizowane w kraju również oferują zainteresowanym podobne programy edukacji menedżerskiej. Na czym ma więc polegać specjalizacja proponowana przez INE PAN?
– INE PAN proponuje programy, które realizują wszystkie zasadnicze punkty edukacji menedżerskiej charakterystyczne dla Executive MBA, a zarazem specjalizację menedżerską, np. w zakresie zarządzania informatyką w organizacjach. Uwzględnia ona szybkie zmiany organizacyjne i technologiczne związane z imponującym rozwojem technologii informacyjnych i technik informatycznych. Przekazywana podczas studiów wiedza w pełni przygotowuje do sprawowania funkcji doradczych i kierowniczych na poziomie firmy, rad nadzorczych i instytucji państwowych w zakresie informatyzacji i użytkowania narzędzi technologicznych.
A na co mogą liczyć osoby zainteresowane studiami MBA w zakresie finansów pozostających w gestii samorządu terytorialnego?
– Program studiów MBA w specjalności finanse samorządu terytorialnego jest nakierowany na przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznie użytecznych instrumentów i metod zarządzania majątkiem finansowym i rzeczowym podmiotów gospodarczych o różnej strukturze własnościowej i zarządczej. Z takimi podmiotami mamy do czynienia w samorządach terytorialnych. Zakres programowy studiów MBA został tu wzbogacony o wiele przedmiotów tematycznie związanych z organizacją finansów sektora publicznego w Polsce.
W jaki sposób INE PAN może uwiarygodnić swoją nowatorską ofertę studiów Executive MBA?
– Wysoki poziom studiów we wszystkich wymienionych specjalnościach gwarantuje kadra własna INE PAN. Dlatego Instytut nie obawia się konkurencji, nawet ze strony najbardziej renomowanych w kraju uczelni. Za propozycjami edukacyjnymi Instytutu stoją bowiem: prof. dr hab. Leszek Jasiński, prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab. Jerzy Osiatyński, prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor, prof. dr hab. Barbara Liberska, prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak, prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, dr hab. Ryszard Bugaj, dr hab. Paweł Kozłowski, dr hab. Tadeusz Baczko, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Ponadto w realizacji programu studiów biorą też udział wybitni praktycy gospodarczy pracujący w radach nadzorczych, funduszach inwestycyjnych, bankach oraz firmach konsultingowych. Wykładowcami na studiach podyplomowych oferowanych przez Instytut są także: prof. dr hab. Marek Belka, prof. dr hab. Grzegorz Kołodko, prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab. Jerzy Osiatyński, prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, najwyższej klasy polscy ekonomiści.
DR INŻ. KRZYSZTOF ADAMIEC
kierownik studiów podyplomowych Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk