Głównymi osiągnięciami Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN są przeprowadzone badania i opublikowane opracowania eksperckie z ekonomii. W ostatnim czasie są nimi także aktywności o charakterze edukacyjnym.
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie ekonomii i analiz gospodarczych, upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej i propagowaniem polskiej myśli naukowej za granicą. Na razie mniej znana jest edukacyjna strona działalności Instytutu, a przecież już prowadzi on bogatą działalność seminaryjną. W 2008 r. uruchomiono w INE PAN nowe kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania.
Instytut zatrudnia 30 pracowników naukowych. Ma uprawnienia do nadawania stopni doktora, doktora habilitowanego i do występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora w zakresie nauk ekonomicznych. Rada Naukowa Instytutu sprawuje funkcje opiniodawcze, doradcze. Inicjuje też kierunki prac naukowych. Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. dr hab. Jerzy Osiatyński. Funkcję dyrektora pełni prof. dr hab. Leszek Jasiński.
Poprzednimi dyrektorami Instytutu byli: prof. dr hab. Józef Pajestka (1981-1990), prof. dr hab. Cezary Józefiak (1990-1993), prof. dr hab. Marek Belka (1993-1996), prof. dr hab. Urszula Grzelońska (1996-1999) i prof. dr hab. Zbigniew Hockuba (1999-2005).

Praca naukowa i badawcza

INE PAN został utworzony uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 grudnia 1980 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów ze stycznia 1981 r. Osobowość prawną uzyskał decyzją Prezesa PAN z dnia 7 października 1999 r. Główne zadania Instytutu to: prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, rozwój kadr naukowych, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i propagowanie polskiej myśli naukowej za granicą.
Instytut wykonuje też zadania powierzone mu przez Polską Akademię Nauk. Są to zazwyczaj badania z zakresu polityki gospodarczej, analizy, prognozy i studia strategiczne, dotyczące polskiej gospodarki, analizy gospodarki światowej i integracji europejskiej z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój gospodarki Polski. Badania wykonywane w Instytucie obejmują również analizę wyników działalności pięciuset największych polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego oraz usług (Lista 500).
Instytut wykonuje także ekspertyzy na zlecenie instytucji rządowych i pozarządowych m.in. w zakresie restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw, zmian strukturalnych w gospodarce polskiej, metod i instrumentów wzrostu gospodarczego i strategii uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.Działalność seminaryjna

Instytut prowadzi aktywną działalność seminaryjną. W 2008 r. odbyło się 27 spotkań, w których uczestniczyło ponad 1,4 tys. przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków gospodarczych, studentów, pracowników administracji państwowej i dziennikarzy. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno środowiska naukowego, jak praktyków gospodarczych i przedsiębiorstw. O ich renomie świadczy znaczna reprezentacja przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w tych spotkaniach.
Wśród seminariów zrealizowanych w 2008 r. największym zainteresowaniem cieszyły się m. in. spotkania poświęcone kryzysom walutowym we współczesnej gospodarce światowej (marzec 2008), adaptacji polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej (kwiecień 2008), długookresowej ewolucji budżetu Unii Europejskiej (czerwiec 2008), czy mikroekonomicznym fundamentom polskiej gospodarki (październik 2008).

Działalność edukacyjna

W 2008 roku w INE PAN prowadzone były studia podyplomowe z rachunkowości. Uruchomiono też aż pięć nowych kierunków z doradztwa finansowego, praktycznych metod statystycznych, zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto otworzono studium dla dyrektorów finansowych i program Executive MBA.
W 2008 r., z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, INE PAN uruchomił podyplomowe studium bankowości centralnej i polityki pieniężnej, które jest przeznaczone dla dziennikarzy ekonomicznych. Na wykłady uczęszcza około 40 słuchaczy. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów tej dziedziny.
W 2008 r. INE PAN wydawał dwa podwójne numery własnego kwartalnika Studia Ekonomiczne, który cieszy się uznaniem badaczy i praktyków ekonomii.