Jak skorzystać z obniżenia czasu pracy

Do końca lutego przebywam na urlopie wychowawczym w celu opieki nad dwuletnią córką. Po zakończeniu tego urlopu chcę skorzystać z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy. Czy muszę poinformować o tym pracodawcę z określonym wyprzedzeniem?

Pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może także złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Wniosek powinien być złożony na piśmie, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Jeżeli zostanie złożony bez zachowania tego terminu, pracodawca ma obowiązek obniżyć wymiar czasu pracy nie później niż z upływem dwóch tygodni od złożenia wniosku.

Zasadą jest, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru, ale nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest jednak dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, w przypadku gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub w razie zwolnienia grupowego.

Podstawa prawna

Art. 186, art. 1867 i art. 1868 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).