Kto może otrzymać dodatkowy urlop

Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka moja żona zrezygnowała z pozostałej części tego urlopu (w wymiarze sześciu tygodni) na moją rzecz. Czy po wykorzystaniu przeze mnie tej części urlopu, co nastąpi w lutym, mogę ubiegać się o dodatkowy urlop macierzyński?

Tak. W 2010 roku pracownica, która urodziła jedno dziecko przy jednym porodzie, ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze jednego lub dwóch tygodni. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, na pisemny wniosek złożony pracodawcy w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Jednak, zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, jeśli pracodawca udzieli dodatkowego urlopu mimo niezachowania tego siedmiodniowego terminu na złożenie wniosku, za okres udzielonego urlopu dodatkowego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński.

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. Niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się wówczas pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. W takim przypadku ojciec dziecka może wykorzystać również dodatkowy urlop macierzyński. Jest to dopuszczalne także w sytuacji, gdy urlop macierzyński wykorzystała uprzednio matka dziecka (we wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ojciec dziecka powinien wskazać wówczas termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez matkę).

Ponadto w niektórych przypadkach dodatkowy urlop macierzyński może być podzielony między dwoje rodziców. Jeśli matka dziecka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej osobistą opiekę nad dzieckiem, to pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do części dodatkowego urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w jakim przebywa ona w szpitalu. Dodatkowy urlop macierzyński matki przerywa się wówczas na okres, w którym korzysta z niego ojciec dziecka. Natomiast w razie śmierci pracownicy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.

Podstawa prawna

Art. 1821–1822 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 12 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654).