Jak długo przysługuje ochrona

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Po zakończeniu przez moją żonę urlopu macierzyńskiego chcę wykorzystać dodatkowy urlopu macierzyński oraz urlop ojcowski. Czy w czasie korzystania z tych urlopów będzie przysługiwać mi ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

Tak. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownik ojciec wychowujący dziecko. W 2010 roku ma on także prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia. Urlop ojcowski może być wykorzystany w dowolnym terminie (nie jest to uzależnione od udzielenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Należy jednak pamiętać, że prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika ojca wychowującego dziecko, złożony w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Jednak, zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, jeśli pracodawca udzieli urlopu ojcowskiego mimo niezachowania przez pracownika terminu do złożenia wniosku, za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie ojcowskim korzysta z ochrony stosunku pracy. Pracodawca nie może w tym okresie wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika i reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić także w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

W razie naruszenia tych ograniczeń przez pracodawcę sąd pracy uwzględni żądanie pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia go do pracy. Odmowa uwzględnienia takiego żądania jest dopuszczalna tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Po przywróceniu chronionego pracownika do pracy przysługuje mu wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.

Podstawa prawna

Art. 1821–1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 14 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654).