Jakie uprawnienia przysługują po urlopie

W grudniu 2009 r. adoptowałam trzyletnie dziecko, w związku z czym przebywam na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Po zakończeniu tego urlopu chcę skorzystać z dodatkowego urlopu z tytułu adopcji. Wiem jednak, że mój pracodawca planuje reorganizację. Czy po zakończeniu urlopu będę miała prawo do powrotu na równorzędne stanowisko?

Tak. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem) ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

W opisanym przypadku pracownicy przysługuje 20 tygodni takiego urlopu. Bezpośrednio po jego wykorzystaniu może ona skorzystać jednorazowo z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w wymiarze tygodnia lub dwóch tygodni.

Po zmianie kodeksu pracy osoba korzystająca z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ma prawo do ochrony stosunku pracy na analogicznych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku pracownicy na urlopie macierzyńskim.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego pracodawca ma ponadto obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Podstawa prawna

Art. 183 i art. 1832 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 12 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654).