Do założenia działalności polegającej na świadczeniu usług odśnieżania wystarczy w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy (w dużych miastach) złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd weryfikuje treść wniosku i przesyła niezbędne dane w nim zawarte do odpowiedniego urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, urzędu statystycznego, który nadaje mu numer REGON , a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. We wniosku rejestracyjnym należy określić zakres wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz wskazać miejsce siedziby firmy. Wnioski o wpis są wolne od opłat. Na ich podstawie otrzymuje się z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej numer REGON , a z urzędu skarbowego NIP. Działalność gospodarczą można podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy to przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz wspólników spółki cywilnej). Po uzyskaniu numeru REGON należy założyć konto w banku. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą jednak posiadać rachunek bankowy. Obowiązek taki nie dotyczy prowadzących działalność na niewielką skalę i rozliczających się w sposób uproszczony: ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.

Badania medyczne, kursy BHP

Osoby, które poza odśnieżaniem ulic, parkingów czy posesji chcą również świadczyć usługę odśnieżania budynków dachów oraz strącania wiszących na nich sopli lodowych, powinny przejść w tym celu specjalistyczne badania medycyny pracy dopuszczające ich do wykonywania takiej pracy. Obowiązujące do dziś rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 1996 roku przewiduje dwa rodzaje takich badań. Pierwszy dla osób wykonujących prace na wysokości do 3 metrów nad ziemią, oraz drugi - dla tych, którzy pracują powyżej tej wysokości. Osoby pracujące na wysokości do 3 metrów przechodzą ogólne badanie lekarza medycyny pracy oraz w razie potrzeby – wynikającej z wyników badań ambulatoryjnych – konsultacje innych lekarzy specjalistów. W drugim przypadku , poza badaniem ogólnym samozatrudnieni powinni obowiązkowo zaliczyć także badania u okulisty, neurologa i laryngologa ze szczególnym uwzględnieniem oceny układu równowagi. Badania te są odpłatne, każde z nich to koszt ok. 100 zł. Samozatrudniony może wykonać je na koszt własny lub może opłacić je pracodawca, który zleca wykonywanie takich prac. W tym drugim przypadku zapis, kto pokrywa koszty badań wstępnych i okresowych powinien znaleźć się w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy samozatrudniony oraz zleceniodawcą. Analogicznie jest w przypadku odbycia wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu BHP. Samozatrudniony może je przejść na koszt własny i wówczas jest to koszt ok. 200 zł. Szkolenie BHP w specjalistycznych firmach wspinaczkowych ważne jest przez 6 lat.