Strażak nie będzie też mógł wykonywać czynności lub zajęć podważających zaufanie do straży. Przełożony, wydając taką zgodę, będzie musiał sprawdzić, czy dodatkowa praca funkcjonariusza nie spowoduje problemów z obsadą jednostek organizacyjnych, a sam zainteresowany będzie zdolny do pełnienia służby. Dodatkowo przełożony, wyrażając zgodę na rozpoczęcie pracy przez strażaka, powinien uwzględnić osobistą sytuację osoby ubiegającej się o nią. Sejm znowelizował ustawę z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 96, poz. 667 z późn. zm.).

Jednocześnie ustawodawca nałożył na komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych zgód na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą. W archiwum znajdą się dane strażaka, który rozpoczął dodatkową pracę. W ewidencji będzie też informacja o stanowisku służbowym, jednostce pełnienia służby, rodzaju oraz miejscu wykonywania zajęcia zarobkowego.

Ponadto strażacy będą mieć obowiązek poinformowania przełożonego o podjęciu przez małżonka strażaka, jego wstępnych, zstępnych pierwszego stopnia lub rodzeństwo pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym pracy w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Nowelizacja zakłada także, że strażakom pełniącym nienagannie służbę będzie przysługiwać nagroda roczna w wysokości jednomiesięcznego uposażenia. Podstawę ustalania wysokości nagrody rocznej ma stanowić miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne strażakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w roku kalendarzowym, za który przysługuje nagroda. Ustawa trafi teraz do Senatu, a wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl